Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

v súlade so zákonom č. 18/2018 na ochranu osobných údajov


Prevádzkovateľ

Mossdesign, s.r.o., so sídlom Drotárska cesta 66, 81102 Bratislava, IČO: 52287572 DIČ: (neplatca DPH) Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 136457/B

Kontakt: 0917 058 730 mail: mossdesignsk@gmail.com


Účel spracovania osobných údajov: Predaj tovaru / služieb klientom e-shopu. 


Právny základ spracovania:

Zmluvný a predzmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobu; objednanie tovaru a služieb v e-shope.

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
  • Kategória dotknutých osôb: Zákazníci e-shopu; záujemcovia o tovar a služby e-shopu.
  • Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov.

Kategória príjemcov:  Prepravné a doručovacie spoločnosti.


Bezpečnostné opatrenia: Štandardné bezpečnostné a technické opatrenia, šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, tlačené dokumenty uchované v uzamknutých skriniach, objekt zabezpečený proti krádeži uzamykateľnými dverami, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, bezpečné uloženie rezervných kľúčov, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov. 


Účel spracovania osobných údajov:    Informovanie o novinkách, akciách, zľavách – newsletter.

Právny základ spracovania:  Oprávnený záujem.

Kategória dotknutých osôb: Existujúci zákazníci e-shopu. 

Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov

Kategória príjemcov:    Žiadni príjemcovia.

Bezpečnostné opatrenia: Šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.


Účel spracovania osobných údajov:   Informovanie o novinkách, akciách, zľavách – newsletter.


Právny základ spracovania: Súhlas dotknutej osoby.


Kategória dotknutých osôb: Potenciálni zákazníci prihlásení na odber newslettra.


Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov

Kategória príjemcov:Žiadni príjemcovia.


Bezpečnostné opatrenia: Šifrovaná komunikácia (https protokol), antivírový program v zariadeniach prevádzkovateľa, počítačové zariadenia chránené heslom, vykonané poučenie zamestnancov a pracovníkov prichádzajúcich do styku s osobnými údajmi, minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov. 


Účel spracovania osobných údajov: Získanie spätnej väzby (zistenie spokojnosti s nákupom) – systém „Overené zákazníkmi“.


Právny základ spracovania: Oprávnený záujem.


Kategória dotknutých osôb: Existujúci zákazníci.


Kategória osobných údajov: Bežné osobné údaje.

Lehota na výmaz osobných údajov: 10 rokov


Bezpečnostné opatrenia:  Šifrovaná komunikácia (https protokol), minimalizácia osobných údajov, mlčanlivosť zamestnancov.


Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Mossdesign, s r. o., so sídlom Drotárska cesta 66, 811 02  Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 136457/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Mossdesign, s.r.o vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Pavla Gúbera, e-mailová adresa mossdesignsk@gmail.com, telefónne číslo 0917058730 .

 

6.2 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a)   Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostíSpoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Mossdesign, s r. o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Mossdesign, s r. o.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

– V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti

– Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Mossdesign, s r. o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b)  Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu Spoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru mimo ponuky e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Mossdesign, s r. o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Mossdesign, s r. o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: – Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

– V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti

– Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Mossdesign, s r. o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 c) Registrácia a prevádzka e-shopu Spoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkomSpoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z infolinky.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

e) Riešenie sťažností zákazníkovSpoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f) Súťaže na Facebooku Spoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). g) Poskytovanie podpory cez Facebook V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Mossdesign, s r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 h) Uplatňovanie nárokov spoločnosti Mossdesign, s r. o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Mossdesign, s r. o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Mossdesign, s r. o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Mossdesign, s r. o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Mossdesign, s r. o..Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Mossdesign, s r. o. Oprávneným záujmom spoločnosti Mossdesign, s r. o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Mossdesign, s r. o..Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Mossdesign, s r. o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i) Plnenie zákonných povinností spoločnosti Mossdesign, s r. o.Spoločnosť Mossdesign, s r. o. spracúva osobné údaje uvedené v čl. 6.2.1) až 6.2.8) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Mossdesign, s r. o..Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mossdesign, s r. o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Mossdesign, s r. o. Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

6.3 Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Mossdesign, s r. o.:a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle. d).   Príslušné právne predpisyPríslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Povedali o nás